TÉLÉCHARGER BAIBOLY PDF GRATUITEMENT

Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny. Nahata loham-pireneny sy Zera loham-pireneny sy Sama loham-pireneny sy Miza loham-pireneny. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: Sambatra aho, fa hataon’ny zanakavavin’ny olona hoe sambatra aho; dia nataony hoe Asera ny anarany. Angamba efa-polo no ho hita ao.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 18.40 MBytes

Le contenu des notices gratuites des fichiers PDF n’est pas vérifié par nos serveurs. Jehovah Tompo ô, inona no homenao ahy? Ary hoy Isaka taminy: Ary hoy izy telo lahy: Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, ary ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany rehetra, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo. Tsia; fa nihomehy mihitsy ianao. Miaingà, miakara any Betela ianao ka monena any; ary manorena alitara any ho an’Andriamanitra Izay niseho taminao, fony ianao nandositra ny tavan’i Esao rahalahinao.

Tsy mba nitahiry tso-drano ho ahy va ianao? Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Misia mazava; dia nisy mazava.

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Indreto ny afo sy ny kitay; fa aiza kosa izay ondry hatao fanatitra dorana? Andriamanitra efa nampanadino ahy ny fahoriako rehetra sy izay rehetra tao an-tranon’ny vaiboly. Le 12 Mars 25 pages. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina.

Chapitre baibly 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Ry Ada sy Zila ô, mihainoa ny feoko; Ry vadin’i Lameka, mitandrema ny teniko: Dia niala teo anatrehan’i Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egypta rehetra.

  TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT ALLOK VIDEO TO 3GP CONVERTER GRATUIT

Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ho voaozona anie Kanana; Ho tena andevon’ny rahalahiny izy. Aza matahotra, fa efa ren’Andriamanitra ny feon’ny zaza eo amin’ny itoerany. Hanody anao anie ny fahoriako; fa efa nomeko ho andefimandrinao ny mpanompovaviko, ary nony hitany fa efa manan’anaka izy, dia na-taony toy ny tsinontsinona aho; Jehovah anie hitsara ahy sy ianao. Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano.

Izaho efa nanangan-tanana tamin’i Jehovah, Andriamanitra Avo Indrindra, Izay nahary ny lanitra sy ny tany, 23 fa tsy handray na taretra na fehin-kapa aza amin’izay rehetra mety ho anao andrao hataonao hoe: Timna loham-pireneny sy Alva loham-pireneny sy Jeteta loham-pireneny 41 sy Oholibama loham-pireneny sy Elaha loham-pireneny sy Pinona loham-pireneny 42 sy Kenaza loham-pireneny sy Temana loham-pireneny sy Mibzara loham-pireneny 43 sy Magdiela loham-pireneny ary Irama loham-pireneny.

Ary ny zanakalahin’i Dedana dia Asorima sy Letosima ary Leomima. Tsy hatao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Isiraely; satria efa nitolona tamin’Andriamanitra sy tamin’ny olona ianao ka nahery.

Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Jeosy loham-pireneny sy Jalama loham-pireneny sy Kora loham-pireneny.

  TÉLÉCHARGER LECTEUR WINAMP 2012

baiboly pdf

Izaho no Andriamanitr’i Abrahama rainao; aza matahotra, fa momba anao Aho ka hitahy anao sy hahamaro ny taranakao noho ny amin’i Abrahama mpanompoko. Trarantitra ianao, aza an’izany; raha baibily mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho.

Fandrao maty aho noho ny aminy.

Baiboly – Heviteniny – FPMABX

Ry rahalahiko, avy aiza moa ianareo? Fa Ilay natahoran’i Isaka rainy kosa no nianianan’i Jakoba.

baiboly pdf

Ry Hagara, andevovavin’i Saray, avy taiza ianao? Dia niala tao an-dain’i Lea izy ka niditra tao an-dain-Rahely. Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Dia nahatsiaro Farao, koa indro fa nofy ihany izany. Mandohaleha; ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy.

Tsy azonay hatao izany, raha tsy efa tafangona avokoa ny andian’ny ondry aman’osy rehetra, ka hakodian’ny bwiboly ny vato hiala amin’ny vavan’ny lavaka fantsakana; dia vao hampisotro ny ondry aman’osy izahay.

Dia nisy hariva, ary nisy maraina, andro voalohany izany.

Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny olona, dia ho nahatonga heloka taminay ianao. Alao io zazavavy io ho vadiko. Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy izahay: